Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Blind voor 1 dag


1. De actie ‘Blind voor 1 dag’ is een initiatief van en wordt georganiseerd door het Oogfonds, Catharijnesingel 40, 3511 GC Utrecht.

2. Inschrijving geschiedt uitsluitend onder deze voorwaarden, zoals door het Oogfonds bepaald.

3. Blind voor 1 dag is een (recreatieve) actie zonder wedstrijdelement.

4. Deelname aan Blind voor 1 dag is alleen mogelijk voor ingeschreven deelnemers. Deelnemers jonger dan 16 jaar mogen alleen meedoen onder verantwoordelijkheid van hun ouders/voogd of door hen aangewezen begeleiders.

5. Het Oogfonds adviseert Deelnemer om zich, tijdens Blind voor 1 dag, te laten begeleiden.

6. Deelname aan Blind voor 1 dag is vrijwillig ,volledig op eigen risico en voor eigen verantwoordelijkheid van de Deelnemer. De organisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade, waaronder begrepen ongevallen-, letsel en gezondheidsschade, schade als gevolg van diefstal die zou kunnen ontstaan of is ontstaan voorafgaand aan, tijdens of na afloop van deelname door de Deelnemer aan de actie.

7. De Deelnemer dient zelf afdoende verzekerd te zijn tegen alle schade door hem aangebracht aan anderen en/of eigendommen van anderen. De aangewezen verzekering hiervoor is een Aansprakelijkheidsverzekering Particulier (AVP).

8. De eigen bijdrage is per persoon € 24,50,- (vierentwintig euro vijftig) en zal, indien een Deelnemer niet mee doet of zich afmeldt, niet worden teruggestort. Ook reeds gedane sponsordonaties worden dan niet gerestitueerd.

9. De doelstelling van deze actie is om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor wetenschappelijk onderzoek dat het Oogfonds financiert. De sponsoropbrengsten worden besteed aan de doelstellingen van het Oogfonds. De Deelnemer zal daarom ook worden verzocht om sponsors te zoeken in relatie tot zijn deelname aan de actie.

10. In overleg kunnen er opnamen worden gemaakt tijdens deelname aan de actie. In dat geval geeft de deelnemer onvoorwaardelijke toestemming aan het Oogfonds om deze opnamen te gebruiken voor de openbaarmaking van een televisie of multimediaal programma alsmede voor promotionele doeleinden van het Oogfonds.

11. De Deelnemer kan na Blind voor 1 dag door het Oogfonds worden benaderd voor informatieve doeleinden, uitsluitend per e-mail en met de mogelijkheid zich daarvoor af te melden

12. Indien de actie Blind voor 1 dag wordt geannuleerd en binnen drie maanden geen alternatief bekend is gemaakt, zullen na een schriftelijk verzoek daartoe, de overgemaakte donaties en of sponsorbedragen worden gerestitueerd.

  • Indien wél een alternatief wordt verzorgd, vervalt dit recht voor teruggave van de donaties en sponsorbedragen. Het maakt daarbij niet uit of de Deelnemer wel of niet aan dit alternatief deelneemt of heeft deelgenomen.

13. In alle voorkomende gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist de directie van het Oogfonds.

14. Tijdens Blind voor 1 dag is het de Deelnemer verboden op enigerlei wijze:

  • Reclamevoorwerpen voorhanden te hebben, behoudens met toestemming van het Oogfonds;
  • Voorwerpen voorhanden te hebben die in redelijkheid een gevaar kunnen opleveren of een ernstige mate van hinder kunnen veroorzaken voor andere deelnemers.

15. Overtreding van het bij of krachtens deze voorwaarden gestelde kan leiden tot (voorwaardelijke) uitsluiting van (verdere) deelname van de Deelnemer.

16. Met het inschrijven voor de actie Blind voor 1 dag verklaart de Deelnemer zich bekend en akkoord met het bovenstaande deelnemersvoorwaarden.

De website

Deze website van Blind voor 1 dag is gemaakt met Kentaa. Kentaa is een product van Kentaa B.V. (www.kentaa.nl). Een ieder die gebruik maakt van www.blindvoor1dag.nl - voor welke doeleinden dan ook - gaat akkoord met onderstaande voorwaarden en bepalingen. Kentaa spant zich in om defecten in de dienstverlening zo veel mogelijk te voorkomen en zo snel mogelijk te verhelpen. Kentaa is voor de dienstverlening afhankelijk van derden, zoals hosting- en payment-providers en de interfaces (API) van de sociale netwerken. Kentaa geeft geen garanties met betrekking tot de dienstverlening en behoudt zich het recht voor de dienst te wijzigen, of uit te breiden. Kentaa is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade van welke aard dan ook, die ontstaat uit het gebruik van de website of enige daarop geboden informatie, met inbegrip van beschadiging van uw gegevens, uw apparatuur of programma’s.

Auteursrecht

Kentaa spant zich tot het uiterste in om de rechten op teksten, foto's, illustraties, kaarten, overig grafisch materiaal, (handels-)namen, merken, logo's en databanken te respecteren. De auteursrechten, merkenrechten en/of enige andere intellectuele eigendomsrechten van het voor bescherming in aanmerking komende materiaal of recht berusten bij het bedrijf dat van dit materiaal of recht gebruik maakt.

Transactiekosten

Over transacties worden door Kentaa en Buckaroo transactiekosten berekend. Bij een donatie kan iemand een bijdrage aan de transactiekosten doen. De exacte transactiekosten zijn afhankelijk van het gedoneerde bedrag en de betaalmethode.

Persoonlijke gegevens

Alle tot individuen herleidbare gegevens in de elektronische correspondentie met deze website zal Kentaa met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandelen conform het privacy statement. Het Oogfonds krijgt volledig inzicht in uw gegevens. Uw gegevens worden verder niet aan derden verkocht of ter inzage gegeven. Wanneer u de website bezoekt, een actiepagina start, inlogt via een social media profiel of e-mailadres, of een donatie doet, worden gegevens vastgelegd. Het Oogfonds en Kentaa kunnen deze informatie gebruiken om u te informeren over projecten en producten, denk aan nieuwsbrieven of activiteiten rond de campagne- en actiepagina’s. Wanneer u berichten niet op prijs stelt kunt u de inschrijving opzeggen.

Cookies

Cookies vormen een essentieel onderdeel van het surfen op het web. Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Kentaa maakt gebruik van de informatie in cookies om de bezoeker te herkennen bij een volgend bezoek en gepersonaliseerde inhoud aan te bieden en het voor de bezoeker makkelijker te maken. Cookies worden ook gebruikt voor het verkrijgen van statistiekgegevens over Kentaa. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens een bezoek aan deze site geen cookies ontvangt.

Verwijderen van content

Kentaa en het Oogfonds behouden zich het recht voor om ongepaste of auteursrechtelijke informatie die door gebruikers op de website wordt geplaatst (deels) te verwijderen.